کارکنان آموزش

 نام و نام خانوادکی:امیر جعفری
 سمت: رییس اداره آموزش
 تلفن: 88385784-021
 

 نام و نام خانوادکی: محمدجواد احمدی
 سمت: کارشناس آموزش و ثبت نام
 تلفن: 88385784-021
 
 

 نام و نام خانوادکی: علیرضا قربانلو
 سمت: کارشناس گروه مدیریت
 
 

 نام و نام خانوادکی:  خانم عبیدی
 سمت: کارشناس آموزش و امتحانات
 
 

 نام و نام خانوادکی: غلامحسین جلالی شاکر
 سمت: کارشناس آموزش
 
 

 نام و نام خانوادکی: مریم فرهمند
 سمت: کارشناس آموزش و بایگانی
 
 

 نام و نام خانوادکی: معصومه مجد متین 
 سمت: کارشناس گروه مدیریت و محیط زیست