کارکنان امور پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسین درویش

سمت: مدیر پژوهش


 

نام و نام خانوادگی: مریم سلیمانی

سمت: کارشناس پژوهش و امور پایان نامه ها