کارکنان امور اداری

 نام و نام خانوادکی: خلیل فروتن مقام
 سمت: مسئول امور پشتیبانی
 تلفن:.....................-021