رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۶۴۳۸
 نام و نام خانوادگی: مریم مصلح
 سمت: رییس دانشکده
مرتبه علمی: دانشیار پایه 17
صفحه شخصی: کلیک کنید
 تلفن: 88370651-021
 روزهای حضور: هر روز از ساعت 7:30 الی 16