رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۶۰۴۳
 نام و نام خانوادکی: دکتر دیاکو عزیزی
 سمت: رییس دانشکده
 تلفن: 88370651-021