کارکنان امور پژوهشی

تعداد بازدید:۵۹۷۷

 

نام و نام خانوادگی: ژاله ابراهیمی نژاد

سمت: مدیر پژوهش


 

نام و نام خانوادگی: مریم سلیمانی

سمت: کارشناس پژوهش و امور پایان نامه ها