گروه مدیریت

تعداد بازدید:۱۹۴۷۳

مقطع دکتری

 • مدیریت آموزشی

مقطع کارشناسی ارشد

 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت صنعتی - تولید و عملیات
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت بازرگانی – مالی
 • مدیریت بازرگانی – بازاریابی
 • مدیریت بیمه

 

 

مقطع کارشناسی

 • مدیریت دولتی
 • مدیریت گمرک
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت هتلداری

 

 مدیران گروه 

 

 • خانم دکتر سعیدی                                         مدیر گروه مدیریت
 • آقای دکتر بابک نصیری قرقانی                          مدیر گروه مدیریت هتلداری و جهانگردی
 • آقای دکتر رضا سورانی یانچشمه                        مدیر گروه مدیریت