گروه محیط زیست

تعداد بازدید:۷۷۳۱

 

مقطع دکتری

 

  •  مهندسی محیط زیست
  • محیط زیست - آلودگی محیط زیست

 

مقطع کارشناسی ارشد

 

  • مهندسی محیط زیست گرایشهای  1- آب و فاضلاب    2- منابع آب
  • مدیریت محیط زیست گرایش  HSE
  • مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگیهای محیط
  • مهندسی عمران-مهتدسی محیط زیست

 

 مدیر گروه 

  • خانم دکتر فاطمه رضویان                                سرپرست گروه محیط زیست