اخبار جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۳۹۰۷

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو ابوالفضل مومنی رشته مدیریت صنعتی

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو نیلوفر ابراهیمی رشته مدیریت آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجوسید حسین میر محمدی رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو اسماعیل ذورقی رشته مدیریت محیط زیست

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجوآذر قربانی رشته محیط زیست

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو محبوبه صدرآرا رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو نرگس منصوری رشته مهندسی محیط زیست / آب و فاضلاب

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجوحسام جوکار رشته مدیریت محیط زیست HSE

 

 

 

 

زمانبندی دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد در مجتمع پیامبر اعظم (ص)

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو کاظم قاسمی رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو محمد زارعی رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو مرتضی سیف فراهی رشته مدیریت اجرایی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو مهسا عظیم زاده رشته مدیریت اجرایی

 

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو امیرعلی عبدالمحمدی رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو غلامحسین زارع زاده رشته مدیریت محیط زیست HSE

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو فرزانه گنج خانلو رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو مهدیه هادی رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی

 

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو مهدیه هاشمی رشته مهندسی محیط زیست

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو فریبا نظری رشته مهندسی محیط زیست

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو فرشته کبودوندی رشته مدیریت محیط زیست HSE

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو روح اله امینی رشته مدیریت محیط زیست HSE

اطلاعیه جلسه دفاع دانشجو عبدالحسین جمالی رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک