فرم های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۷۱۹

فرم های مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف

موضوع

فایل

۱

فرم راهنمای اخذ پایان نامه تا دفاع

دانلود

۲

فرم نحوه نگارش پایان نامه

دانلود

۳

فرم اولیه پیشنهاد تحقیق

دانلود

۴

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

دانلود

۵

فرم گزارش پیشرفت

دانلود

۶

فرم های اعلام آمادگی برای دفاع

دانلود

۷

فرم آکهی دفاع

دانلود

۸

فرم ها وصورتجلسات دفاع

دانلود

۹

فرم انصراف از مقاله

دانلود

۱۰

فرم اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود

۱۱

فرم تایید پایان نامه چاپ شده

دانلود

۱۲

فرم تحویل نسخ پایان نامه

دانلود

۱۳

فرم تعهد اصالت

دانلود

۱۴

فرم منشور اخلاقی پژوهش

دانلود

۱۵ درخواست تسهیلات حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی دانلود
۱۶ درخواست پرداخت هزینه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی دانلود
۱۷ معرفی نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های مربوط به دانشجویان دکتری

ردیف

موضوع

فایل

۱

فرم پورپوزال رساله دکتری

دانلود

۲

شیوه نامه اخذ رساله دکتری

دانلود

۳

صورت جلسه دفاع پروپوزال

دانلود

۴

شیوه نگارش رساله دکتری

دانلود

۵

فرم اطلاعات رساله های دکتری-فرم الف

دانلود

۶

فرم های دفاع دکتری

دانلود

۷

فرم مهلت مقاله دکتری

دانلود

۸

فرم تایید اصلاحات رساله دکتری

دانلود

۹

تعهد نامه اصالت مقاله مستخرج از پایان نامه

دانلود

۱۰

فرم تعهد نامه اصالت رساله دکتری

دانلود

۱۱

فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمی

دانلود

۱۲

فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمی (جهت تسویه حساب دانشجویان دکتری

دانلود

۱۳

فرم اطلاعات رساله دکتری- فرم ب

دانلود

۱۴

- صورت جلسات دفاع دکتری

دانلود

۱۵

فلوچارت تصویب پروپوزال رساله دکتری

دانلود

۱۶ درخواست تسهیلات حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی دانلود
۱۷ درخواست پرداخت هزینه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی دانلود
۱۸ معرفی نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های مربوط به طرح های پژوهشی، شرکت در کنفرانس ها و تشویق مقالات

ردیف

موضوع

فایل

۱

فرم تایید تشویق مقاله

دانلود

۲

فرم تعهد سازمان

دانلود

۳

فرم درخواست تسهیلات تشویق

دانلود

۴

دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

دانلود

۵

فرم سخنرانی ارائه طرح پژوهشی

دانلود

۶

فرم صفر طرح پژوهشی

دانلود

فرم های مربوط به فرصت مطالعاتی، پژوهانه و اختراع

ردیف

موضوع

فایل

۱

فرم های فرصت مطالعاتی

دانلود

۲

گزارش سه ماه فرصت مطالعاتی

دانلود

۳

گزارش نهایی فرصت مطالعاتی

دانلود

۴

فرم هزینه کرد بودچه پژوهانه

دانلود

فرم های مربوط به انتشار کتاب

ردیف

موضوع

فایل

۱

طرح توجیهی تالیف کتاب

دانلود

۲

طرح توجیهی ترجمه کتاب

دانلود

۳

فرم بررسی کتاب

دانلود

۴

فرم قرارداد کتاب

دانلود

۵

فرم مشخصات صاحب اثر

دانلود

۶

فرم مشخصات صاحب اثر۱

دانلود

فرم های مربوط به کارآموزی

ردیف

موضوع

فایل

۱

فرم شماره ۱ کارآموزی

دانلود

۲

فرم ساعات حضور کارآموز در محل کارآموزی

دانلود

۳

فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی

دانلود

۴

فرم پایان دوره کارآموزی

دانلود

۵

راهنمای انجام واحد کارآموزی

دانلود