بخشنامه های آموزشی

تعداد بازدید:۱۴۸۵
بخشنامه اخذ واحد -دانشجوی دکترا دریافت بخشنامه
بخشنامه تطبیق واحد دریافت بخشنامه
بخشنامه معادل سازی واحد دریافت بخشنامه
تمدید مهلت دفاع از پایان دریافت بخشنامه
دستورالعمل بازگشت به تحصیل دریافت بخشنامه
زمان و نحوه ارائه نمره آزمون [1] دریافت بخشنامه
ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول] دریافت بخشنامه