بخشنامه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۱۵۳

بخشنامه های مربوط به دانشجویان دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

ردیف

 

عنوان بخشنامه

 

شماره

 

تاریخ

 

فایل

۱

دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی

۷۰/۴۵۷۰۵

۹۷/۸/۱۰

دانلود

۲

ابلاع مصوبه جلسه ۲۴۴ مورح ۲۳/۸/۹۶ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص تبصره ماده ۲۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد (بخشنامه شماره ۴۷۵۸۱/۱۰ مورح ۱۰/۷۰/۹۵)

۳۰/۶۲۹۳۲

۹۶/۱۰/۱۰

دانلود

۳

افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

۷۰/۵۱۹۰

۹۶/۸/۲۳

دانلود

۴

شیوه نامه دوره دکتری تخصصی P.H.D رشته های غیرپزشکی

۳۰/۵۲۱۹۳

۹۶/۸/۲۴

دانلود

۵

ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۷۰/۲۴۴۳۲

۹۶/۴/۲۷

دانلود

۶

ساماندهی امور اداری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

۷۰/۲۳۷۶۶

۹۶/۴/۲۵

دانلود

۷

روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی

۷۰/۲۳۷۶۷

۹۶/۴/۲۵

دانلود

۸

روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

۷۰/۳۷۸۶

۹۶/۱/۲۸

دانلود

۹

صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی

۷۰/۱۸۵۶

۹۶/۱/۲۱

دانلود

۱۰

الزوم استفاده از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد

۷۰/۸۳۳۸۹

۹۵/۱۱/۴

دانلود

۱۱

مجوز همکاری برای راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله دکتری

۴۰۲۴۰/۷۰/ص/۹۵

۹۵/۶/۱۳

دانلود

۱۲

شیوه نامه اجرایی آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۰/۴۷۵۸۱

۹۵/۷/۱۰

دانلود

۱۳

محاسبه حق الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان نامه سال ۹۵

۱۹۴۹۲/۷۰/ص/۹۵

۹۵/۳/۱۳

دانلود

۱۴

نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری

۷۰/۱۴۳۷۹

۹۴/۳/۵

دانلود

۱۵

فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی راهنمایی و مشاوره برای واحد های کوچک، متوسط، بزرگ

۷۰/۸۰۲۷۱

۹۴/۱۰/۲۳

دانلود

۱۶

معافیت شهریه تمدید رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع از رساله

۷۰/۶۳۸۰۴

۹۴/۸/۲۷

دانلود

۱۷

استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۷۳/۶۰۱۰۱

۹۳/۳/۲۵

دانلود

۱۸

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های تخصصی

۷۳/۲۸۹۹۶

۹۳/۲/۱۵

دانلود

۱۹

حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری

۷۳/۹۰۸۱

۹۳/۱/۲۵

دانلود

۲۰

چکونگی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله تخصصی p.h.d با در نظر گرفتن امتیاز های تشویقی برای دستاورد های پژوهشی

۷۳/۳۵۲۶۸۱

۹۲/۱۰/۲۲

دانلود

۲۱

حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد دکتری حرفه ای- رساله های دکتری تخصصی

۷۳/۳۵۲۶۸۴

۹۲/۱۰/۲۲

دانلود

۲۲

نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

۷۳/۲۹۹۹۲۰

۹۲/۹/۹

دانلود

۲۳

استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

۷۳/۲۶۸۵۵۹

۹۲/۸/۱۲

دانلود

۲۴

مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری

۷۳/۱۵۲۹۵۴

۹۲/۵/۲۴

دانلود

۲۵

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

۷۳/۳۴۵۱۹

۹۲/۲/۱۲

دانلود

۲۶

ارسال فرم اصالت پایان نامه

۷۳/۳۶۵۲۲۵

۸۹/۹/۱۶

دانلود

۲۷

عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

۳/۱۵۵۳۰۴

۸۸/۵/۱۰

دانلود

۲۸

راهنما و مشاور خارج از کشور

۷۳/۱۵۰۲۲۱

۸۸/۵/۶

دانلود

۲۹

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور

۷۳/۹۴۳۴۳

۸۸/۳/۲۱

دانلود

۳۰

آیین نامه دوره دکتری

-

۸۳/۱۱/۲۲

دانلود

۳۱

شیوه نامه داخلی استفاده از تسهیلات مربوط به حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

- - دانلود

 

بخشنامه های مربوط به طرح های پژوهشی، شرکت در کنفرانس و کارگاه ها و تشویق مقالات

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

۱

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۵۲۶۷۶/۸۷

۹۲/۱۰/۲۲

دانلود

۲

تشویق مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه درباره آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۱۲۴۸ /۷۰

۹۳/۹/۱

دانلود

۳

متمم بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۹۲‬ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷ / ۲۵۴۲۶

۹۳/۲/۱۰

دانلود

۴

به روز رسانی فهریت نشریه های بی اعتبار

۲۲۵۹۸/۷۰

۹۴/۴/۸

دانلود

۵

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد

۷۰۳۶۲/۷۰

۹۴/۹/۱۸

دانلود

۶

اصلاحیه نامه در خصوص تشویق مقالات

۶۸۶۲۷/۷۳/ ص ۹۶

۹۶/۱۱/۲

دانلود

شرکت در کنفرانس ها و کارگا ه های آموزشی و پژوهشی

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

۱

آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور

۴۷۷۴۸۹/۷۳

۸۹/۱۳/۱

دانلود

۲

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارح از کشور

۳۸۶۷۳/۷۳

۹۳/۲/۲۴

دانلود

۳

متمم بخشنامه شماره ۳۸۶۷۳/۷۳ مورخ ۹۳/۲/۲۴، شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشور

۱۰۹۳۵۸/۷۰

۹۳/۱۲/۱۳

دانلود

۴

متمم اصلاحی شماره ۷۳/۴۷۷۴۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۱، مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور

۷۰/۷۵۷۳۶

۹۵/۱۰/۱۸

دانلود

۵

آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی ۷۰/۱۰۹۳۵۸ ۹۳/۱۲/۱۳

دانلود

طرح های پژوهشی

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

۱

آیین نامه طرح های پژوهشی

۷۰/۳۱۳۰۴

۹۴/۵/۱۹

دانلود

۲

معافیت مالیاتی و بیمه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

۷۰/۳۶۵۸۶

۹۴/۶/۱۰

دانلود

 

 

 

 

 

         

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

۱

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

۷۰/۲۷۲۶۳

۹۵/۴/۱۴

دانلود

۲

فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۰/۴۰۷۸

۹۵/۱/۲۵

دانلود

۳

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران

۸۱/۶۰۰۰۳

۹۳/۳/۲۵

دانلود

۴

حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی

۷۰/۹۶۵۱۰

۹۴/۱۲/۸

دانلود

 

بخشنامه های مربوط به انجمن های علمی دانشجویان و عضویت در انجمن های علمی معتبر

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

۱

شیوه نامه استفاده از بودجه انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشجویی

۷۳/۴۵۷۰۰۴

۹۱/۱۲/۲۳

دانلود

۲

پیرو آیین نامه انجمن های علمی

۷۳/۴۲۴۴۴۴

۹۲/۱۲/۲۶

دانلود

۳

متمم شیوه نامه انجمن های علمی دانشجویی

۷۳/۶۹۶۹۷

۹۳/۴/۹

دانلود

۴

اساسنامه انجمن های علمی، ادبی و هنری

---

---

دانلود

۵

آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی

---

---

دانلود

 

بخشنامه های مربوط به انتشار کتاب و مجلات علمی

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

 

شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷/۵۴۳۹۷

۹۳/۵/۲۶

دانلود

 

شیوه نامه انتشار کتاب قسمت دوم

 

 

دانلود

 

نحوه اختصاص، اعتبارتشویقی و پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزینه های آماده سازی مجله های علمی

۷۰/۱۸۵۱۲

۹۴/۳/۲