رشته مدیریت آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۸۶

لازمه و پیشرو هدف های هر سازمان داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد  تابدین وسیله  به اهداف ذیل نایل آئیم :

_ زمینه سازی برای شناخت علمی نظام آموزش و پرورش ، ساختار ، اهداف و عناصر  درونی و بیرونی .

_ ایجاد دانش و پرورش مهارتهای ادراکی ، انسانی و فنی و رشد روح تفکر علمی .

_ ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل ، قضاوت و تصمیم گیری درباره مسائل امور سازمانهای آموزش و پرورش .

_ تربیت پژوهشگر و مربی برای پژوهش و تدریس در زمینه مدیریت آموزشی .