مدیریت صنعتی

تعداد بازدید:۱۲۵

مدیر گروه: خانم دکتر بنی سی

کارشناس گروه: آقای رحمانی

چارت دروس مقطع کارشناسی: کلیک کنید

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد: کلیک کنید