مدیریت دولتی

تعداد بازدید:۲۷۰

مدیر گروه: خانم دکتر سعیدی

کارشناس گروه: آقای جلالی شاکر

چارت دروس مقطع کارشناسی ورودی قبل از سال 97: کلیک کنید

چارت دروس مقطع کارشناسی ورودی بعد از سال 97: کلیک کنید

چارت دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته: کلیک کنید

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد بودجه و مالیه: کلیک کنید

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تحول: کلیک کنید